Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60

Licytacje

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00072057/9
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-08-2019r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja:
 • ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 10 o pow. 51,40m2 składającego się z trzech pokoi, kuchni,przedpokoju i łazienki z wc, należącego do dłużników w udziałach po 1/2 części
 • położonego w Kluczborku, przy ul. Tuwima 12,
 • wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość (adres spółdzielni: 46-203 Kluczbork, ul. Jana Pawła II 5 )
 • dla którego Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00072057/9
Suma oszacowania wynosi 148 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 800,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
 
 
 
 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00036428/7
W TRYBIE UPROSZCZONYM
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art.867 i 868 kpc w zw. z art.10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-08-2019r. o godz. 14:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się 
 
w trybie uproszczonym pierwsza licytacja prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej grunt rolny i łąkę, składającej się z działki nr 25/1, działki nr 100/1, działki nr 205/1 oraz działki nr 205/2 o pow. łącznej 4,9300ha 
położonej w Kowalowicach, 
dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00036428/7 
Suma oszacowania wynosi 166 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
124 575,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 610,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001
Nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego po przetargu, a w dniu licytacji do złożenia, natychmiast po udzileniu przybicia, jednej piątej wylicytowanej ceny  (art. 871 kpc).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.
W związku z art. 2a  Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2016 poz. 585, z późn. zm.) nabywcą  nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż ww. wymienione, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek. Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej określone są w art. 2b wyżej cytowanej ustawy. 

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00039946/5 
W TRYBIE UPROSZCZONYM
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art.867 i 868 kpc w zw. z art.10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-08-2019r. o godz. 14:30 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się 
 
w trybie uproszczonym pierwsza licytacja prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej grunt rolny i łąkę, składającej się z działki nr 477/1, działki nr 240/5, działki nr 141, działki nr 143/1, działki nr 145/3 i działki nr 146/6 o pow. łącznej 11,0600ha 
położonej w Smarchowicach Nowych,    
dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00039946/5  
Suma oszacowania wynosi 300 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  
225 675,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 090,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001
Nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego po przetargu, a w dniu licytacji do złożenia, natychmiast po udzileniu przybicia, jednej piątej wylicytowanej ceny  (art. 871 kpc).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.
W związku z art. 2a  Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2016 poz. 585, z późn. zm.) nabywcą  nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż ww. wymienione, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek. Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej określone są w art. 2b wyżej cytowanej ustawy. 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00009471/5
W TRYBIE UPROSZCZONYM
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art.867 i 868 kpc w zw. z art.10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-08-2019 r. o godz. 15:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja prawa własności niezabudowanej nieruchomości  stanowiącej grunt rolny, składającej się z działki nr 166 i działki nr 87/1 o pow. łącznej 4,0400ha 
położonej w Kowalowicach, 
dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00009471/5  
Suma oszacowania wynosi 153 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  
115 275,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 370,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
Nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego po przetargu, a w dniu licytacji do złożenia, natychmiast po udzileniu przybicia, jednej piątej wylicytowanej ceny  (art. 871 kpc).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.OBWIESZCZENIE OLICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00065582/6
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Katowickiej 2 w sali nr 14 odbędzie się druga licytacja:
 • ułamkowej 1/2 niewydzielonej części w prawie własności lokalu mieszkalnego składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. uż. 34,00m2 wraz z przynależnym segmentem w budynku gospodarczym o pow. 16,2m2, piwnicą o pow. 8,9m2 oraz udziałem 38/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
 • położonego w Gminie Lasowicach Wielkich, w miejscowości Tuły 62c/6,
 • dla którego Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00065582/6 
Suma oszacowania wynosi 12 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 200,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00075446/4
W TRYBIE UPROSZCZONYM
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art.867 i 868 kpc w zw. z art.10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2019r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się pierwsza licytacja
 • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 357 o pow. 1,0400ha stanowiącej grunt rolny, niezabudowany, 
 • położonej w obrębie Ligota Książęca, 
 • dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze  KW OP1U/00075446/4   
Suma oszacowania wynosi 34 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   
25 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
Nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia najpóźniej do godziny dwunastej dnia następnego po przetargu, a w dniu licytacji do złożenia, natychmiast po udzileniu przybicia, jednej piątej wylicytowanej ceny  (art. 871 kpc).
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00065582/6
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2019r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Katowickiej 2 w sali nr  14  odbędzie się   druga licytacja
 • ułamkowej 1/2 niewydzielonej części w prawie własności lokalu mieszkalnego składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. uż. 34,00m2 wraz z przynależnym segmentem w budynku gospodarczym o pow.  16,2m2, piwnicą o pow. 8,9m2 oraz udziałem 38/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 
 • położonego w Gminie Lasowice Wielkie, w miejscowości Tuły 62c/6,
 • dla którego  Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00065582/6   
Suma oszacowania wynosi 12 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 200,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001