Logo
Kancelaria Komornicza w Kluczborku
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 12
tel./fax +48 77 414 26 55
tel. +48 77 421 33 60
 
Logo

Licytacje


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 9864 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 16.07.2024r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja:

prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 176/1 o pow. 0,2200ha stanowiącej grunt rolny zabudowany budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 217,34m2 w zabudowie półzwartej z garażem o pow. użytkowej 217,34 m2, z budynkiem gospodarczym o pow. uż. 225m2, budynkiem garażu o pow. uż. 55m2, oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy -14 m2; położonej w Świniarach Wielkich, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00013874/1.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 23.07.2024r. o godzinie 12:00.

Suma oszacowania wynosi 366 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 274 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 600,00zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 59 88760009 0035 7205 2000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numer PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-07-2024r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się:

  • pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o pow. 113,09m2 oraz budynkiem niemieszkalnym o pow. 63,54m2,
  • położonej w Kujakowicach Górnych przy ul. Pustki 1,
  • dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00032487/0.

Suma oszacowania wynosi 217 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 162 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 700,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-08-2024r. o godz. 13:30 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym druga licytacja:

  • prawa użytkowania wieczystego do dnia 11-04-2096 nieruchomości gruntowej, niezabudowanej składającej się z działki nr nr 1093/191o pow. 515 m2
  • nieruchomość jest położona w Pokoju,
  • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00061734/9.

Suma oszacowania wynosi 15 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 7500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 500,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-08-2024r. o godz. 14:00 w Kancelarii Komornika Sądowego w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:

  • prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 1081 o powierzchni 1,7000ha oznaczonej jako R- grunty orne,
  • nieruchomość jest położona w Domaradzu,
  • dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00037262/2.

Suma oszacowania wynosi 74 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala59 88760009 0035 7205 2000 0001